Poštovani, da biste uspešno obavili online kupovinu i poručili proizvod, izaberite željeni artikal, odredite količinu i kliknite na dugme DODAJ U KORPU. Proizvod možete odabrati iz širokog menija, ili pretragom proizvoda po nazivu ili šifri. Ukoliko ste zainteresovani za veće količine, budite slobodni da kontaktirate naš CALL CENTAR ili nam pišite na office@moyadrogerija.rs. Nakon prvog poručenog artikla, formira se porudžbina koja ostaje aktivna sve dok ne završite s poručivanjem. U svakom trenutku imate uvid u status trenutne porudžbine, kao i ukupan iznos formirane porudžbine. Nakon odabira svih artikala za koje ste zainteresovani, u Trenutnoj porudžbini pritisnite dugme PORUČITE. Nakon formirane porudžbine prolazite kroz 3 koraka procesa poručivanja, u kom ćete biti u mogućnosti da proverite i izmenite Vaše podatke. Možete da odaberete način dostave i plaćanja. Molimo Vas da proverite tačnost svih unetih podataka. Vaša porudžbina će zatim biti automatski prosleđena našem prodajnom odeljenju, koje će Vas blagovremeno kontaktirati, kako bi se potvrdile sve pojedinosti.


KORPA - Odaberite željeni proizvod, dodajte ga u korpu jednostavnim klikom na dugme PORUČI i na taj način otpočinjete kupovinu. Svaki dodati proizvod možete jednostavno ukloniti iz korpe pritiskom na dugme "X". Ukoliko ste zainteresovani za veće količine, budite slobodni da kontaktirate naš CALL CENTAR ili nam pišite na office@moyadrogerija.rs.

Plaćanje robe obavlja se na sledeći način:


Pouzećem, prilikom preuzimanja paketa od kurirske službe. Ukupan iznos porudžbine (vrednost pošiljke+troškovi dostave) plaćate direktno kurirskoj službi pri preuzimanju paketa.

Fakturom, preko računa firme (za pravna lica). Ukupan iznos porudžbine uplaćujete na naš tekući račun


Kada se plaćanje robe vrši pouzećem, kupac je u obavezi da poručenu robu plati prodavcu istovremeno sa isporukom naručene robe.


Kada se roba plaća uplatom cene na tekući račun prodavca, kupac je u obavezi da ukupnu cenu poručene robe uplati na tekući račun prodavca u roku od dva dana od dana potvrđene porudžbenice od strane kupca. U suprotnom prodavac neće imati bilo kakvih obaveza prema kupcu.


Rok za isporuku robe kupcu iznosi 5 radnih dana od dana potvrđene porudžbenice i izvršene isplate cene ukupno poručene robe od strane kupca, osim u slučaju državnih praznika.

Roba se kupcu dostavlja putem nezavisne kurirske službe DExpress ili Bexx.


Troškovi dostavljanja robe padaju na teret prodavca. Isporuke se obavljaju od 8 do 16 časova, svakim danom sem nedelje, samo na teritoriji Republike Srbije.


Rok za isporuku robe kupcu iznosi 5 radnih dana od dana potvrđene porudžbenice i izvršene isplate cene ukupno poručene robe od strane kupca.


Prilikom dostavljanja robe kupcu, kupcu će biti predat jedan primerak maloprodajnog računa, koji istovremeno predstavlja ugovorni dokument. Prodavac se obavezuje da će u slučaju teškoća u slanju robe na sve raspoložive načine pokušati da kontaktira Kupca i isporuči kupljenu robu.


Prodavac ne snosi odgovornost za nemogućnost dostavljanja robe kupcu usled okolnosti koji predstavljaju krivicu na strani kupca (nedostupnost kupca, pogrešno uneseni lični podaci kupca u porudžbenici i slično) niti u tom smislu može snositi bilo kakve troškove. U slučaju da i pored dva pokušaja dostavljanja robe na datu adresu, roba ne bude isporučena kupac će moći da preuzme robu na adresi MOYA DROGERIJA, Konjevići bb,  Čačak.

 

Prodavac je u obavezi da robu koja je unapred plaćena čuva na navedenoj adresi u narednom periodu od 14 dana, a ako je ugovorena prodaja robe pouzećem u narednom periodu od 7 dana. Ukoliko kupac ne preuzme robu lično u navedenim rokovima, smatraće se da je kupac odustao od ugovora o kupoprodaji i prodavac će biti slobodan da takvom robom raspolaže na način na koji to njem najviše odgovara. Prodavac će nakon proteka ugovorenih rokova za lično preuzimanje robe, obavestiti kupca da je ugovor o kupoprodaji robe raskinut i ukoliko je roba plaćena unapred, pozvati ga da istakne zahtev za povraćaj kupoprodajne cene, umanjen za troškove pokušanog dostavljanja.


Ukoliko je roba plaćena unapred, a rokovi za njeno lično preuzimanje su istekli, prodavac će biti u obavezi da kupcu vrati iznos isplaćene kupoprodajne cene umenjen za troškove pokušanog dostavljanja i to u roku od 14 dana o dana kada kupac uputi takav zahtev prodavcu.

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarenja svojih prava u slučaju isporučene robe sa nedostatkom ili u slučaju nesaobraznosti isporučene robe. Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

• ako odgovara opisu koji je dao trgovac, i ako ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
• ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
• ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja,
• ako po kvalitetu odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Reklamaciju na nesaobraznost ili na određene nedostatke, kupac može izjaviti u roku od 24 meseca od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, isključivo uz originalni račun. Kupac reklamaciju može izjaviti preko e-maila office@moyadrogerija.rs, preko obrasca za reklamaciju u elektronskom obliku koji se može preuzeti kao trajni nosač zapisa dostupnom na stajtu prodavca, uz istovremeno dostavljanje robe prodavcu koja je predmet kupoprodaje i uz orginalni primerak maloprodajnog računa. U slučaju reklamacije roba se dostavlja prodavcu preko kurirske službe D Express ili Bex o trošku prodavca.

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Prodavac je u obavezi da na izjavljenu reklamaciju kupca, odgovori u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, uz predlog za način otklanjanja nedostatka ili nesaobraznosti robe, kao i rokom u kome takav nedostatak ili nesaobraznost robe može biti otklonjena, ali svakako ne dužem od 15 dana.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, kupac ima pravo da bira između zahteva za da se nesaobraznost otkloni korekcijom, zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, kupac može da pismeno zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor. U zavisnosti od zahteva kupca, prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene ili deo cene za koju se prihvati umanjenje od strane prodavca, vrati kupcu u roku od 14 dana. Ukoliko kupac odluči da raskine ugovor dužan je da prodavcu vrati predmetnu robu u roku 3 dana od dana izjavljenog raskida ugovora. Ovde ugovoreni rok za povraćaj kupoprodajne cene može biti produžen za vreme koje je kupcu potrebno da vrati predmetnu robu. Kupac takođe ima pravo na raskid ovog ugovora ukoliko prodavac ne otkloni nesaobraznost prodate robe u utvrđenom roku.

Kupac u svakom slučaju nema pravo na raskid ugovora ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.

Prodavac ne odgovara za ma kakvu eventualnu štetu koja bi mogla da bude prouzrokovana kupcu od strane robe sa nedostacima, kada je proizvođač i/ili uvoznik takve robe poznat.

Prodavac garantuje kupcu za zaštitu svih ličnih podataka pribavljenih od kupca, odnosno da isti neće biti upotrebljavani za bilo koju drugu svrhu osim za svrhu realizacije ugovora o kupoprodaji robe.

Prodavac upozorava kupca da svi eventualni sporovi mogu biti rešeni vansudskim putem, dakle sporazumom i u duhu dobre poslovne saradnje, kao u postupku medijacije pred nadležnim sudom.
Kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga.

Kupac snosi direktne troškove vraćanja robe.
Kupac je odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način. Obrazac za odustanak od ugovora se može preuzeti na našoj internet stranici.

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od trenutka zaključenja ugovora.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučajevima:

1. pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena, ukoliko je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti kupca i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
2. isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
3. isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
4. isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
5. isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
6. isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
7. isporuke alkoholnih pića čija je cena dogovorena u vreme zaključivanja ugovora o prodaji i čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana od dana zaključenja ugovora, a čija stvarna cena zavisi od promena cena na tržištu na koje trgovac ne može da utiče;
8. ugovora kojima kupac izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu;
9. isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
10. isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;
11. ugovora zaključenih na javnoj aukciji;
12. pružanja smeštaja koji nije u stambene svrhe, transporta robe, usluga iznajmljivanja automobila, usluga pripreme i dostavljanja hrane ili usluga povezanih sa slobodnim aktivnostima ukoliko ugovor predviđa konkretni rok ili period izvršenja;
13. isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora. Obavezno popuniti obrazac: Obrazac za odustajanje od ugovora (PDF)
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum